ATELIER FLEUR bvba

Privacy Verklaring - Atelier Fleur Bvba

Wie beheert de klantgegevens?

Atelier Fleur bvba is de beheerder van de persoonlijke gegevens die de klant bij ons indient en is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens van de klant onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Waar worden de klantgegevens opgeslagen?

De persoonlijke gegevens van de klant die door Atelier Fleur bvba worden verzameld worden in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bewaard maar kunnen ook doorgegeven worden naar en verwerkt worden in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van de persoonlijke klantengegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bij overdrachten buiten de EER zal Atelier Fleur bvba standaard contractuele clausules en een privacyscherm gebruiken voor landen zonder besluit van de Europese Commissie over de gepastheid van de bescherming.

Wie heeft toegang tot de klantgegevens?

De Klantgegevens kunnen worden gedeeld binnen Atelier Fleur bvba.

De klantgegevens zullen nooit buiten Atelier Fleur bvba voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken. Welke categorieën van derden vind je hieronder onder elk specifiek proces.

Wat is de rechtsgrond voor verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonlijke gegevens die Atelier Fleur bvba van de klant verzamelt, zal Atelier Fleur bvba de klant informeren of de verstrekking van persoonlijke gegevens statutair is of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen als de klant ervoor kiest om dit niet te doen.

Wat zijn je rechten?

Recht op toegang:

De klant heeft het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over de klant bijhouden.

Recht op meeneembaarheid:

Wanneer Atelier Fleur bvba je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van toestemming van de klant of op grond van een overeenkomst heeft de klant recht op de overdracht van een kopie van de gegevens naar de klant zelf of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die de klant bij ons heeft ingediend.

Recht op correctie:

De klant heeft het recht om correctie van zijn persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.

Recht op wissen:

De klant heeft ten allen tijde het recht zijn persoonsgegevens die door Atelier Fleur zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties:

* de klant heeft een lopende zaak bij onze klantenservice

* de klant heeft een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden

* de klant heeft een openstaande schuld bij Atelier Fleur bvba, ongeacht de betalingsmethode

* de klant heeft onze diensten hebt misbruikt in de afgelopen vier jaar of ervan verdacht wordt

* als de klant een aankoop heeft gedaan, bewaart Atelier Fleur bvba de persoonlijke gegevens met betrekking tot de transactie voor de boekhoudregels.

De klant heeft recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang van Atelier Fleur bvba.

Atelier Fleur bvba zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij Atelier Fleur bvba een legitieme reden voor de verwerking kan aantonen die de klantenbelangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing.

Recht op beperking:

De klant heeft het recht om te vragen dat Atelier Fleur bvba de verwerking van de persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:

* als de klant bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van Atelier Fleur bvba, beperkt Atelier Fleur bvba alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.

* als de klant beweert dat zijn persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Atelier Fleur bvba elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.

<* als de verwerking onwettig is, kan de klant zich verzetten tegen het wissen van zijn persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van zijn persoonlijke gegevens

* als Atelier Fleur bvba de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor de klant ter verdediging tegen rechtsvorderingen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming zeer serieus, de klant kan hiervoor steeds contact opnemen met Atelier Fleur bvba op info@atelierfleur.be

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Als de klant van mening is dat Atelier Fleur bvba de persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kan de klant ons contacteren. De klant heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Updates voor de privacyverklaring:

Het is mogelijk dat Atelier Fleur bvba zijn privacyverklaring moet bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen de klant op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring, bijvoorbeeld waarom we de persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking of je rechten.

× Hoe kunnen we u helpen ?