Algemene voorwaarden - Atelier Fleur Bvba

ALGEMEEN

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen (overeenkomst) die door de klant bij Atelier Fleur Bvba via de website worden geplaatst en op alle diensten en/of producten van Atelier Fleur bvba die de klant afneemt.

Deze voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Atelier Fleur bvba en zijn voor of bij het aangaan van de overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld.

We werken steeds met verse en seizoensgebonden bloemen, waardoor de samenstelling kan afwijken. Het ontwerp blijft echter visueel en kwalitatief behouden.

DEFINITIES

“Bedenktijd”: de in artikel 9.1 van de Voorwaarden bedoelde termijn;

“Atelier Fleur bvba”: de besloten vennootschap Atelier Fleur bvba gevestigd in de Kerkstraat 448, 8370 Blankenberge, België, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0722.853.995;

“De klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Atelier Fleur bvba  een overeenkomst aangaat;

“Overeenkomst”: iedere door de klant geaccepteerde bestelling die de klant bij Atelier Fleur bvba  plaatst, of iedere andere overeenkomst die Klant aan Atelier Fleur bvba bindt;

“Persoonsgegevens”: alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op de klant, met inbegrip van betalingsgegevens;

“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;

“Website”: de website www.atelierfleur.be  via welke Atelier Fleur  haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.

VERPLICHTINGEN KLANT

Bij het aangaan van een overeenkomst is de klant verplicht om zijn of haar persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan Atelier Fleur BVBA en/of een partij die Atelier Fleur BVBA inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst. De klant dient de opgegeven persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de overeenkomst te bevestigen.

De klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Atelier Fleur BVBA aan de klant verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot (een account op) de Website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Klant is jegens een ieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren.

PRIJS

De prijzen die zijn vermeld op www.atelierfleur.be zijn inclusief de wettelijke btw, verzendkosten inbegrepen.

BESTELLING EN BETALING

Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door Atelier Fleur BVBA op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.

Een bestelling via de website wordt pas definitief nadat voldaan is aan de betalingsvoorwaarden.

Betaalmethoden: creditkaart of betaalkaart.

Na het plaatsen en het betalen van uw bestelling zal u een bevestigingsmail ontvangen. Atelier Fleur BVBA heeft uw bestelling pas met zekerheid ontvangen als u een bevestigingsmail hebt gekregen.

LEVERING EN UITVOERING

Atelier Fleur BVBA bezorgt overal in Oost en West-Vlaanderen.

Levering geschiedt op het adres van de begrafenisondernemer die bij de bestelling door de klant werd opgegeven.

Bezorging is alleen mogelijk bij de door de klant opgegeven begrafenisondernemer . Bezorgtijden en -voorwaarden worden overeengekomen met de begrafenisondernemer.

De bestelling dient uiterlijk 24 uur voor het gebruik van de producten doorgegeven te worden.

Atelier Fleur bvba  is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN

Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de klant, die  handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Dit betekent dat de klant gerechtigd is om een overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (“bedenktijd”). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.

In afwijking van artikel 9.1, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht toekomt bij:

de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten); en duidelijk volgens de specificaties van de klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant.

Het herroepingsrecht is op geen enkel product van Atelier Fleur bvba van toepassing.

PRIVACY

Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van de Klant. Atelier Fleur bvba  hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan is Atelier Fleur bvba  niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.

Atelier Fleur Bvba  garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door Atelier Fleur Bvba verstrekte informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

De klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.

Atelier Fleur bvba  is wettelijk verplicht Klant eraan te herinneren dat de klant er recht op heeft dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende overeenkomst.

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

Atelier Fleur bvba  behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. De versie van de voorwaarden die geldt voor de bestelling die de klant plaatst is de versie die de klant terugvindt op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Het verdient aanbeveling voor de klant om de website steeds te raadplegen zodat de klant op de hoogte is van de meest recente versie van de voorwaarden.

ONTBINDING

Indien de klant zijn verplichtingen onder een overeenkomst, bijvoorbeeld een correct leveringsadres, niet nakomt dan is Atelier Fleur bvba  gerechtigd om de overeenkomst buiten rechte te ontbinden.

Atelier Fleur bvba  behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast het ontbinden van de overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van bijkomende kosten, op de klant te verhalen.

OVERIGE BEPALINGEN

Andere algemene voorwaarden dan deze voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Atelier Fleur bvba de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.

Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele-eigendomsrechten van Atelier Fleur bvba ten gunste van Klant te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Atelier Fleur bvba behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.

Een overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door de klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Atelier Fleur bvba.

Atelier Fleur bvba is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Klant stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een overeenkomst niet aan.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Belgisch recht van toepassing.

Als je als klant een probleem hebt met een product dat je online kocht bij Atelier Fleur bvba en de klant de klacht niet kon afhandelen met Atelier Fleur bvba, dan kan de klant klacht indienen op het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU (het “ODR-platform”).

Het ODR-platform biedt consumenten en handelaren binnen de EU de mogelijkheid om geschillen voortvloeiend uit online aankopen buiten de rechtbank op te lossen. Deze gebruiksvriendelijke en interactieve website is het enige toegangspunt en is gratis beschikbaar in alle officiële EU-talen. Met behulp van het ODR-platform kunnen de consument en de handelaar een geschillenbeslechtingsinstantie vinden en vervolgens een oplossing zoeken voor de klacht van de klant. Het ODR-platform is hier beschikbaar: https://ec.europa.eu/odr.

De rechtbank te Brugge is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen Atelier Fleur bvba  en de klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.

× Hoe kunnen we u helpen ?